More Information

  • Co-ed
  • Primary School

Laerskool Horison is ‘n Afrikaansmedium skool en alle leerders wat aan die volgende vereistes voldoen, is welkom om hier aansoek tot registrasie te doen:
– Leerders en hulle ouers moet Afrikaans as medium van onderrig aanvaar en moet taalvaardig genoeg wees om in Afrikaans onderrig te word.
– Leerders en hulle ouers moet die skool se dissiplinêre beleid ondersteun en uitvoer.
– Leerders en ouers moet die skool se visie, missie asook waardesisteem ondersteun
Laerskool Horison is ‘n verpligte skoolfondsbetalende skool.

VISIE: OM TE STREEF NA UITNEMENDHEID IN ONDERRIG EN OPVOEDING AS ʼN WAARDEGEDREWE AFRIKAANSE LAERSKOOL

VERSKAFFING VAN VOORTREFLIKE, RELEVANTE, BEKOSTIGBARE OPVOEDING EN ONDERWYS IN AFRIKAANS AS VOERTAAL.
DIE HANDHAWING VAN DIE HOOGSTE MOONTLIK ONDERWYSSTANDAARDE OP ʼN GEDIFFERENSIEËRDE BASIS DEUR ʼN HOOGS BEKWAME, OPGELEIDE ONDERWYSKORP
DIE HANDHAWING VAN ʼN GESONDE BALANS TUSSEN AKADEMIESE-, SPORT-, KULTURELE- EN GEESTELIKE ONTWIKKELING
DIE HANDHAWING VAN ʼN GOEIE EN SAMEWERKENDE VERHOUDING TUSSEN ONDERWYSERS, OUERS EN LEERDERS WAT BYDRA TOT POSITIEWE BETROKKENHEID

Location

Hoek van Weaverstraat en Moutonstraat, Horison, Roodepoort Johannesburg 1724 Gauteng